ยาแก้ปวด

ยาแก้ปวด

trang cá cược xổ số 

ยาแก้ปวด เป็นกลุ่มยาที่มีคุณสมบัติลดอาการเจ็บปวด มีทั้งชนิดที่หาซื้อได้เองหรือใช้ตามคำสั่งแพทย์ แบ่งประเภทตามกลไกการออกฤทธิ์ได้ 3 ชนิด คือ

 • ยากลุ่มเอ็นเสด (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: NSAIDs) ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งสารเคมีในร่างกายที่ทำให้เกิดอาการปวดหรือบวม
 • ยากลุ่มโอปิออยด์ (Opioid) มีฤทธิ์ช่วยลดสัญญาณความเจ็บปวดที่ส่งมาจากระบบประสาทและปฏิกิริยาของสมองต่อความเจ็บปวด
 • ยาพาราเซตามอล ออกฤทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลงการรับความรู้สึกเจ็บปวดของร่างกาย

trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập

นอกจากนี้ ยาแก้ปวดอาจจัดกลุ่มตามฤทธิ์ในการระงับอาการปวดที่มีความรุนแรงมากน้อยต่างกันไป เช่น ยาพาราเซตามอลและยากลุ่มเอ็นเสดใช้ระงับอาการปวดระดับไม่รุนแรงถึงปานกลาง ยาโอปิออยด์ฤทธิ์อ่อนใช้ระงับอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง เป็นต้น หรืออาจแบ่งเป็นชนิดออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลาย มีตัวอย่างของยา ดังนี้

 • ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ ยากลุ่มโอปิออยด์ เช่น ยามอร์ฟีน ยาออกซิโคโดน เป็นต้น
 • ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนปลาย ได้แก่ ยากลุ่มเอ็นเสดและยาคอกซ์-ทู อินฮิบิเตอร์ (Cox-2 Inhibitor) เช่น ยาเซเลคอกซิบ เป็นต้น

คำเตือนในการใช้ยาแก้ปวด

ยาแก้ปวดแต่ละประเภทล้วนมีข้อบ่งชี้ ข้อควรระวังในการใช้ยา และส่วนประกอบของยาที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงอาการป่วยในปัจจุบัน ประวัติทางการแพทย์ และประวัติการพ้ยาต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาวิธีการใช้ยาและคำเตือนบนฉลากให้ดีก่อนใช้ยาเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาผิดวิธี

ตัวอย่างข้อควรระวังในการใช้ยาแก้ปวด ได้แก่

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร เพราะยาบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับยานี้และก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือยามีประสิทธิภาพลดลงได้
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับโรคประจำตัวหรืออาการเจ็บป่วยที่กำลังเป็นอยู่ก่อนใช้ยา เพราะการใช้ยานี้อาจส่งผลกระทบต่ออาการป่วยบางชนิด
 • ยากลุ่มเอ็นเสดอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหาร โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อความปลอดภัยควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนใช้ยา
 • ห้ามให้เด็กใช้ยาแอสไพรินเพราะอาจทำให้เกิดกลุ่มอาการไรย์ซินโดรม (Reye's Syndrome) ซึ่งเป็นภาวะที่มีความรุนแรง
 • ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินกว่า 4,000 มิลลิกรัม/วัน เพราะการใช้ยานี้ในปริมาณมากอาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับ
 • เมื่อเริ่มใช้ยาโอปิออยด์ให้หลีกเลี่ยงการขับรถและการทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความระมัดระวัง จนกว่าจะแน่ใจว่ายานี้ไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมดังกล่าว
 • การใช้ยาโอปิออยด์ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการติดยาได้ หากผู้ป่วยสงสัยว่าตนเองอาจเสพติดยาชนิดนี้ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
 • ผู้ป่วยโรคตับแข็งหรือผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำมากกว่า 3 ครั้ง/วัน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างที่ใช้ยาแก้ปวด เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาที่รุนแรงกว่าปกติ
 • ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่าที่แนะนำ และหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการใช้ยา หากกำลังตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร เพราะยาแก้ปวดบางชนิด เช่น ยาพาราเซตามอล อาจส่งผลต่อทารกในครรภ์หรือซึมผ่านน้ำนมมารดาและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกได้

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาแก้ปวด

เนื่องจากยาแก้ปวดแต่ละชนิดมีส่วนประกอบที่แตกต่างกัน จึงอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการข้างเคียงจากการใช้ยาแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้น ผู้ป่วยควรศึกษาข้อมูลยาจากฉลากอย่างระมัดระวังและใช้ยาให้ถูกวิธี หากพบอาการผิดปกติเกิดขึ้นหลังใช้ยา ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร และไปพบแพทย์ทันทีหากอาการเหล่านั้นไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง

ตัวอย่างผลข้างเคียงที่อาจพบได้จากการใช้ยาแก้ปวด ได้แก่

 • ง่วงซึมวียนศีรษะ
 • ท้องไส้ปั่นป่วน
 • ท้องผูก
 • มีเสียงดังในหู
 • ปากแห้ง
 • มีผื่นขึ้นหรือคันตามผิวหนัง

ตัวอย่างผลข้างเคียงที่อาจพบได้จากการใช้ยากลุ่มโอปิออยด์ ได้แก่

 • คัน
 • คลื่นไส้
 • ท้องผูก
 • ความดันโลหิตต่ำ
 • ปัสสาวะไม่ออก
 • ภาวะกดการหายใจ ซึ่งเป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการหายใจ เช่น หายใจช้า หายใจไม่อิ่ม เป็นต้น
cá cược xổ số trực tuyến  baccarat live baccarat online gambling baccarat poker game online live dealer baccarat